Электронные Госуслуги

Государственные услуги центральных государственных органов
Орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтері
  • Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
  • Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Лицензирование деятельности (1)

Қызметті лицензиялау (1)

Деятельность в сфере ветеринарии

Ветеринария саласындағы қызмет


 

Деятельность по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок

Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі жөніндегі қызметтер көрсету


 

Деятельность по оказанию услуг по складской деятельности с выпуском хлопковых расписок

Мақта қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі жөніндегі қызметтер көрсету


 

Деятельность по производству (формуляции) пестицидов (ядохимикатов), реализация пестицидов (ядохимикатов), применение пестицидов (ядохимикатов) аэрозольным и фумигационным способами

Пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіруге (формуляциялауға), пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізуге, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызмет түрі


Разрешения (41)

Рұқсат беру құжаттары (41)

Аттестация организаций на право проведения работ в области безопасности плотин

Ұйымдарды бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау


 

Разрешение на специальное водопользование

Арнайы су пайдалануға арналған рұқсат


 

Аттестация физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии

Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау


 

Выдача экспортеру зерна подтверждения о соблюдении экспортером зерна обязательств по поставке зерна в государственные ресурсы зерна

Астықты экспорттаушыға мемлекеттік астық ресурстарына астық жеткізу жөніндегі міндеттемелерді астық экспорттаушының сақтағаны туралы растама беру


 

Выдача административным органом разрешений на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Әкімшілік органның Жойылу қаупі төніп тұрған жабайы фауна және флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы конвенция қолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге рұқсаттар беру


 

Выдача акта экспертизы (протокол испытаний), выдаваемой ветеринарными лабораториями

Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн беру


 

Выдача ветеринарного паспорта на животное

Жануарға ветеринарлық паспорт беру


 

Выдача ветеринарного сертификата на перемещаемые (перевозимые) объекты при экспорте

Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру


 

Выдача заключения уполномоченного органа государств - членов Таможенного союза о целесообразности ввоза незарегистрированных средств защиты растений для проведения регистрационных и производственных испытаний, а также ограниченного количества незарегистрированных средств защиты растений для ликвидации очагов вновь выявленного карантинного вредного организма без лицензирования

Кеден одағына мүше мемлекеттердің уәкілетті органының тіркеу және өндірістік сынақтар өткізуге арналған өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарын, сондай-ақ лицензиялаусыз қайта анықталған карантиндік зиянды ағзаның ошақтарын жоюға арналған өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының шектелген санын әкелудің орындылығы туралы қорытындысын беру


 

Выдача карантинного сертификата на перемещение подкарантинной продукции на территории Республики Казахстан

Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан Республикасының аумағында тасуға карантиндiк сертификат беру


 

Выдача разрешения административного органа в Республике Казахстан на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы видов растений, их частей или дериватов, находящихся под угрозой исчезновения

Қазақстан Республикасындағы әкімшілік органның құрып кету қаупі төнген өсімдіктер түрлерін, олардың бөліктері мен дериваттарын Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тысқары жерлерге әкетуге рұқсат беруі


 

Выдача разрешения на долгосрочное использование под объекты строительства участков природоохранных учреждений

Табиғат қорғау мекемелерінің учаскелерін құрылыс объектілеріне ұзақ мерзімді пайдалануға рұқсат беру


 

Выдача разрешения на краткосрочное использование участков природоохранных учреждений

Табиғат қорғау мекемелерінің учаскелерін қысқа мерзімді пайдалануға рұқсат беру


 

Выдача разрешения на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации животных

Жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүргiзуге рұқсат беру


 

Выдача разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых (перевозимых) объектов с учетом оценки эпизоотической ситуации на соответствующей территории

Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру


 

Выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин, а также специальных машин повышенной проходимости

Тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдер, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдер, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы машиналар үшін тіркеу құжатын (телнұсқасын) және мемлекеттік нөмірлік белгіні беру


 

Выдача регистрационного удостоверения на ветеринарные препараты

Ветеринариялық препараттарға тіркеу куәліктерін беру


 

Выдача регистрационного удостоверения на кормовые добавки с их государственной регистрацией

Мемлекеттік тіркей отырып, жемшөп қоспаларына тіркеу куәлігін беру


 

Выдача согласования режима судоходства в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах и (или) участках

Уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға тыйым салынған, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерде кеме жүргізу режиміне келісім беру


 

Выдача справки о происхождении вылова

Ауланым жері туралы анықтама беру


 

Выдача удостоверения на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами, а также специальными машинами повышенной проходимости

Тракторларды және солардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси мен механизмдерді, өздігінен жүретін мелиоративтік және жол-құрылыс машиналарын, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы машиналарды жүргізу құқығына куәлік беру


 

Выдача фитосанитарного сертификата

Фитосанитариялық сертификат беру


 

Выдача экспортеру зерна подтверждения о соблюдении экспортером зерна обязательств по поставке зерна в государственные ресурсы зерна

Астықты экспорттаушыға мемлекеттік астық ресурстарына астық жеткізу жөніндегі міндеттемелерді астық экспорттаушының сақтағаны туралы растама беру


 

Государственная регистрация пестицидов (ядохимикатов)

Пестицидтердің (улы химикаттардың) мемлекеттік тіркеуі


 

Забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жер бетіндегі суларды алу және (немесе) пайдалану


 

Изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию

Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қою


 

Использование из части недр хозяйственно-питьевых и производственно-технических подземных вод с лимитами изъятия от пятидесяти до двух тысяч кубических метров в сутки

Жер қойнауы бөлігінен тәулігіне елуден екі мың шаршы метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауыз және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану


 

Признание племенного свидетельства или эквивалентного ему документа, выданного на импортированную племенную продукцию (материал), компетентными органами стран- экспортеров, за исключением племенного свидетельства или эквивалентного ему документа, выданного компетентными органами стран-экспортеров на импортированную племенную продукцию (материал) крупного рогатого скота

Экспорттаушы елдердің құзыретті органдары ірі қара малдың импортталған асыл тұқымдық өніміне (материалына) берген асыл тұқымдық куәлікті немесе оған балама құжатты қоспағанда, экспорттаушы елдердің құзыретті органдары импортталған асыл тұқымдық өнімге (материалға) берген асыл тұқымдық куәлікті немесе оған балама құжатты тану


 

Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.

Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру.


 

Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу


 

Разрешение на специальное водопользование

Арнайы су пайдалануға арналған рұқсат


 

Регистрация ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии

Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ветеринария мамандарын тіркеу


 

Регистрация лиц, управляющих тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости по доверенности

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды сенiмхат бойынша жүргізетін адамдарды тiркеу


 

Сброс промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных и других сточных вод в поверхностные водные объекты, водохозяйственные сооружения или рельеф местности

Өнеркәсіптік, шаруашылық-тұрмыстық, дренажды және басқа да сарқынды суларды жер бетіндегі су объектілеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу


 

Согласование ввоза карантинных объектов (карантинных вредных организмов) в научно-исследовательских целях, выдаваемого уполномоченным государственным органом

Ғылыми-зерттеу мақсаттарында карантиндік объектілерді (карантиндік зиянды ағзаларды) әкелуге уәкілетті мемлекеттік орган беретін келісу


 

Согласование мест строительства объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов

Ормандардың жай-күйіне және оларды молықтыруға ықпал ететін объектілерді салу орындарын келісу


 

Согласование на проведение в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства

Мемлекеттік орман қорында орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес жұмыстарды жүргізуге келісу


 

Согласование применения ядохимикатов при истреблении полевых грызунов, а также в случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных

Дала кеміргіштерін жою кезінде, сондай-ақ жануарлардың құтыруы мен басқа да ауруының эпизоотиясы жағдайларында улы химикаттарды қолдануды келісу


 

Согласование проектной документации на размещение и строительство предприятий и сооружений, влияющих на состояние вод

Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен құрылыстарды орналастыруға және салуға жобалық құжаттаманы келісу


 

Согласование размещения и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах

Судың жай-күйiне әсер ететін кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды және пайдалануға беруді, сондай-ақ су объектiлерiнде, су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргiзу шарттарын келісу


 

Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения

Су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу


 

Утверждение марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внешнем рынке Республики Казахстан и выдача марки для торговли ею на внутреннем рынке Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының сыртқы нарығында бекіре тұқымдас балықтар уылдырығының саудасы үшін таңба бекіту және Қазақстан Республикасының ішкі нарығында оның саудасы үшін таңба беру

 

Лицензирование экспорта (1)

Экспортты лицензиялау (1)

Экспорт зерна

Астықты экспорттау

Уведомительный порядок (5)

Хабарлау тәртібі (5)

Уведомление о внесении зоологической коллекции в реестр

Зоологиялық жинақтаманы тізілімге енгізу туралы хабарлама


 

Уведомление о начале или прекращении деятельности в области племенного животноводства

Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


 

Уведомление о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Уведомление о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения


 

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведению апробации сортовых посевов сельскохозяйственных растений

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрыптық егістерін сынақтан өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


 

Уведомление о начале или прекращении деятельности по производству картографических работ

Картография жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

Сельское хозяйство

Разрешения (21)

Рұқсат беру құжаттары (21)

Регистрация ветеринарных специалистов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии

Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ветеринария мамандарын тіркеу


 

Выдача экспортеру зерна подтверждения о соблюдении экспортером зерна обязательств по поставке зерна в государственные ресурсы зерна

Астықты экспорттаушыға мемлекеттік астық ресурстарына астық жеткізу жөніндегі міндеттемелерді астық экспорттаушының сақтағаны туралы растама беру


 

Признание племенного свидетельства или эквивалентного ему документа, выданного на импортированную племенную продукцию (материал), компетентными органами стран- экспортеров, за исключением племенного свидетельства или эквивалентного ему документа, выданного компетентными органами стран-экспортеров на импортированную племенную продукцию (материал) крупного рогатого скота

Экспорттаушы елдердің құзыретті органдары ірі қара малдың импортталған асыл тұқымдық өніміне (материалына) берген асыл тұқымдық куәлікті немесе оған балама құжатты қоспағанда, экспорттаушы елдердің құзыретті органдары импортталған асыл тұқымдық өнімге (материалға) берген асыл тұқымдық куәлікті немесе оған балама құжатты тану


 

Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жыл сайынғы мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу


 

Выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин, а также специальных машин повышенной проходимости

Тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдер, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдер, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы машиналар үшін тіркеу құжатын (телнұсқасын) және мемлекеттік нөмірлік белгіні беру


 

Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.

Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру.


 

Аттестация лабораторий по экспертизе качества семян

Тұқым сапасын сараптау жөніндегі зертханаларды аттестаттау


 

Выдача удостоверения на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами, а также специальными машинами повышенной проходимости

Тракторларды және солардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси мен механизмдерді, өздігінен жүретін мелиоративтік және жол-құрылыс машиналарын, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы машиналарды жүргізу құқығына куәлік беру


 

Утверждение марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внешнем рынке Республики Казахстан и выдача марки для торговли ею на внутреннем рынке Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының сыртқы нарығында бекіре тұқымдас балықтар уылдырығының саудасы үшін таңба бекіту және Қазақстан Республикасының ішкі нарығында оның саудасы үшін таңба беру


 

Аттестация физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области ветеринарии

Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау


 

Регистрация лиц, управляющих тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости по доверенности

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерiн, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды сенiмхат бойынша жүргізетін адамдарды тiркеу


 

Выдача ветеринарного паспорта на животное

Жануарға ветеринарлық паспорт беру


 

Выдача ветеринарной справки

Ветеринариялық анықтама беру


 

Согласование ввоза карантинных объектов (карантинных вредных организмов) в научно-исследовательских целях, выдаваемого уполномоченным государственным органом

Ғылыми-зерттеу мақсаттарында карантиндік объектілерді (карантиндік зиянды ағзаларды) әкелуге уәкілетті мемлекеттік орган беретін келісу


 

Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру


 

Выдача регистрационного удостоверения на кормовые добавки с их государственной регистрацией

Мемлекеттік тіркей отырып, жемшөп қоспаларына тіркеу куәлігін беру


 

Выдача регистрационного удостоверения на ветеринарные препараты

Ветеринариялық препараттарға тіркеу куәліктерін беру


 

Государственная регистрация пестицидов (ядохимикатов)

Пестицидтердің (улы химикаттардың) мемлекеттік тіркеуі


 

Выдача карантинного сертификата на перемещение подкарантинной продукции на территории Республики Казахстан

Карантинге жатқызылған өнімді Қазақстан Республикасының аумағында тасуға карантиндiк сертификат беру


 

Выдача акта экспертизы (протокол испытаний), выдаваемой ветеринарными лабораториями

Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн беру


 

Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян

Бiрегей және элиталық тұқымдар, бiрiншi, екiншi және үшiншi көбейтiлген тұқым өндiрушiлердi, тұқым өткізушілерді аттестаттау

Уведомительный порядок (5)

Хабарлау тәртібі (5)

Уведомление о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Уведомление о начале или прекращении деятельности в области племенного животноводства

Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


 

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведению апробации сортовых посевов сельскохозяйственных растений

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрыптық егістерін сынақтан өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


 

Уведомление о начале или прекращении деятельности по проведению экспертизы сортовых и посевных качеств семян

Тұқымның сұрыпты және егу сапаларына сараптама жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


 

Уведомление о начале или прекращении предпринимательской деятельности в области ветеринарии

Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

 Земельные отношения

 Жер қатынастары

 

Разрешения (26)

Рұқсат беру құжаттары (26)

Ордер на производство земляных работ: в Алматинской области

Алматы облысында жер қазу жұмыстарын жүргізу үшін ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Акмолинской области

Ақмола облысында жер жұмыстарын жүргізуге иелік қағаз рұқсат беру


 

Ордер на производство земляных работ: в Актюбинской области

Актөбе облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Атырауской области

Атырау облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Жамбылской области

Жамбыл облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Западно-Казахстанской области

Батыс Қазақстан облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Мангистауской области

Маңғыстау облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Павлодарской области

Павлодар облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Северо-Казахстанской области

Солтүстік Қазақстан облысында жер жұмыстарын жүргізуге иелік қағаз рұқсат беру


 

Ордер на производство земляных работ: в Восточно-Казахстанской области

Шығыс Қазақстан облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Карагандинской области

Қарағанды облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Костанайской области

Қостанай облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Кызылординской области

Қызылорда облысында жер жұмыстарын жүргізуге ордер


 

Ордер на производство земляных работ: в Южно-Казахстанской области

Оңтүстік Қазақстан облысында жер жұмыстарын жүргізуге иелік қағаз рұқсат беру


 

Выдача разрешения на вскрытие городской территории: в городе Астана

Астана қаласында қала аумағындағы жол төсемін ашуға рұқсат беру


 

Выдача разрешения на использование участков под объекты строительства на землях государственного лесного фонда, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования

Орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар; аң аулау шаруашылығының мұқтаждары; жанама ормандық пайдалану үшін орманды ұзақ мерзімді пайдалануға берілген мемлекеттік орман қорының жерлерінде құрылыс объектілеріне учаскелерді пайдалануға рұқсат беру


 

Выдача разрешения на снос или перезакладку (перенос) геодезических пунктов

Геодезиялық пункттерді бұзуға немесе қайта салуға (ауыстыруға) рұқсат беру


 

Выдача разрешения на проведение аэросъемочных работ

Аэротүсірілім жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру


 

Разрешение на перевод сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру


 

Принятие решения о предоставлении земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса в придорожных полосах или объектов за их пределами, когда для доступа к ним требуется подъезд

Жол бойы белдеулерінде жол бойы қызметі объектілерін немесе қолжетімді болуы үшін кіреберіс талап етілетін жағдайда олардан тыс жерлерде объектілерді орналастыру үшін жер учаскелерін беру туралы шешім қабылдау


 

Принятие решения о предоставлении земель из государственной собственности, не требующих проведения торгов (конкурсов, аукционов)

Мемлекеттік меншіктен сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) қажет етпейтін жерлерді беру туралы шешім қабылдау


 

Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, на торгах (конкурсах, аукционах)

Мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) сатып алу


 

Выдача заключения земельной комиссии о предоставлении права на земельный участок

Жер комиссиясының жер учаскесіне құқық беру туралы қорытындысын беру


 

Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ

Жер учаскесін іздестіру жұмыстары үшін пайдалануға рұқсат беру


 

Утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков

Жер учаскелерін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жобаларын бекіту


 

Выдача разрешения на изменение целевого назначения земельного участка

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге рұқсат беру

Уведомительный порядок (2)

Хабарлау тәртібі (2)

Уведомление о начале или прекращении деятельности по производству картографических работ

Картография жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама


 

Уведомление о начале или прекращении деятельности по производству геодезических работ

Геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

 

 

 

 
Использование материалов портала разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.